نظارت انتخابی

وظایف ناظر هماهنگ کننده:

 • پل اصلی ارتباط و هماهنگی بین ناظران (۴ ناظر)
 • ایجاد جلسات دوره ای برای ارتباط بیشتر
 • تحویل صورت جلسه گزارشات به شهرداری
 • مدیر و مسئول کنترل بر میزان کمیت و کیفیت اجرا ساخت و ساز
 • بازدید از ملک و امضاء برگه شروع عملیات، در صورتی که هیچ کدام از مراحل ساخت نظیر (تخریب، گودبرداری و ..) انجام نشده باشد.

مهندس ناظر متعهد است تا استاندارد ها و موارد مشخصی را که از قبل پیش بینی شده و باید بر اساس این قوانین، ساخت و سازانجام بشود، را بررسی و کنترل نماید. اگر مهندس ناظر نتواند به کار ادامه بدهد؛ باید گزارش دقیقی از آنچه از شروع تا به موقع ترک کار، انجام شده است را به سازمان نظام مهندسی ارائه نماید.

بنابراین اگر مالک بخواهد تا برگه پایان کار ملک خود را داشته باشد، باید موارد ذیل را دارا باشد:

  • بررسی و کنترل مهندس ناظر برای ساختمان
  • دارا بودن برگه نظارت ساختمان ( تأییده ایی که در حین و پایان کار صادر می شود)
  • نظارت شهرداری

ما خدمات ساخت و ساز تضمینی را ارائه می دهیم

fa_IR
fa_IR