اعضای هیات مدیره

سعید عصمتی


سعید عصمتی

رئیس هیات مدیره


مرجان جلیل وند

مدیر عامل


ساناز رئیس زاده

نایب رئیس هیات مدیره

ما خدمات ساخت و ساز تضمینی را ارائه می دهیم

fa_IR
fa_IR